Câu hỏi thường gặp

Xem Câu hỏi thường gặp về máy ảnh yoosee.

Account and Password
Tài khoản và mật khẩu
Failed to add camera
Không thể thêm camera
Monitor is unavailable
Không thể nhìn giám sát
The video playback can not be checked
Không thể xem phát lại video
Alarm and push notification
Vấn đề cảnh báo và tặng
Other problems
Các vấn đề khác