Không thể nhìn giám sát

Camera ngoại tuyến

(1)Rút thẻ nhớ, tắt nguồn điện, khởi động lại bộ định tuyến và camera (không cần đặt lại), xác nhận đã kết nối hay chưa.

(2)Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, xóa camera đã thêm trên App, đặt lại và thêm camera.

(3)Sau khi camera đã kết nối, xác nhận firmware (Phần mềm cơ sở) của App Yousee và camera đều là phiên bản mới nhất.

Chú ý: Chỗ “Cập nhật phần sụn” có hiển thị điểm đỏ, biểu thị phần mềm cơ sơ có thể cập nhật.

Khi thám sát, màn hình luôn hiển thị đang tải

(1)Xác nhận firmware (Phần mềm cơ sở) của App Yousee và camera đều là phiên bản mới nhất.

Phiên bản phần mềm cơ sở: mở App–nhấp vào “Cài đặt”—Kéo xuống dưới, xem phần “Cập nhật phần sụn”, xác nhận xem có phải là “Đã là phiên bản mới nhất” hay chưa.

(2)Rút thẻ nhớ, tắt nguồn điện, khởi động lại camera (Không cần đặt lại), xác nhận có hiển thị hình ảnh hay không.

(3)Nếu sự cố vẫn tồn tại, đặt lại và thêm camera.

(4)Dùng WiFi liên kết camera, thu hẹp khoảng cách giữa camera và bộ định tuyến hoặc thay bằng liên kết có dây.

(5)Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, xin liên hệ với người bán để gửi lại nhà máy kiểm tra, sửa chữa.

WiFi giám sát bình thường, lưu lượng điện thoại giám sát thất bại.

Xác nhận firmware (Phần mềm cơ sở) của App Yousee và camera đều là phiên bản mới nhất.

Thay đổi mật khẩu của bộ định tuyến hoặc WiFi, không thể giám sát.

(1)Xóa camera đã thêm trên App

(2)Khởi động lại bộ định tuyến, đặt lại và thêm camera.

(3)Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, dùng kết nối có dây để kết nối camera hoặc thay đổi kết nối, thêm lại camera.