Vấn đề cảnh báo và tặng

Không thể liên kết email cảnh báo.

(1)Nhấn vào “Cài đặt” trên trang chủ của Email, mở dịch vụ SMTP.

(2)Trên trang chủ liên kết Email cảnh báo nhập tên người dùng và mật khẩu/ mã ủy quyền của Email.

Hình ảnh cảnh báo trên mục "Thông tin" không thể hiển thị bình thường.

Tỷ lệ tiếp nhận thành công hình ảnh cảnh báo không thể đảm bảo 100%, các sản phẩm tiếp theo sẽ được tối ưu hóa.

Không có vật thể chuyển động trước camera nhưng lại có cảnh báo

(1)Điều chỉnh “Dò chuyển động” của “Độ nhạy báo động”.

(2)Có thay đổi ánh sang hoặc các vật thể nhỏ chuyển động trước camera, kích hoạt cảnh báo là hiện tượng bình thường.

Đã liên kết Email nhưng không nhận được email cảnh báo

(1)Xác nhận đã mở cài đặt cảnh báo, trạng thái cảnh báo được đặt thành ” Ra ngoài”

(2)Hủy liên kết Email, lấy lại mã ủy quyền SMTP và liên kết Email

(3)Nếu sự cố vẫn tồn tại hãy đổi Email mới.

Tại sao không cảnh báo

(1)Xác nhận các cài đặt cảnh báo đều đã mở, , trạng thái cảnh báo được đặt thành ” Ra ngoài”

(2)Xác nhận quyền thông báo trên App Yousee và thông báo điện thoại đã mở bình thường.

(3)Khách truy cập cần có chủ sở hữu mở quyền tiếp nhận cảnh báo cho tài khoản khách truy cập.

(4)Tắt nguồn điện khởi động lại camera (Không cần đặt lại), hoặc đặt lại và thêm camera.