Tài khoản và mật khẩu

Đăng ký bằng số điện thoại hoặc email, không nhận được mã xác nhận

(1) Trong 24 tiếng chỉ có thể nhận được 2 tin nhắn mã xác nhận

(2) Xác nhận điện thoại không mở chức năng chặn tin nhắn

(3) Xác nhận mail mã xác nhận có nằm trong hòm thư rác hay không

Làm thế nào thay đổi mật khẩu đăng nhập App?

(1) Nếu nhớ mật khẩu đăng nhập, vào mục “Của tôi”, nhấn hình ảnh đại diện vào mục “ Thông tin tài khoản” để thay đổi mật khẩu.

(2) Nếu quên mật khẩu đăng nhập, xin đăng xuất, trên trang chủ đăng nhập nhấn vào “ Quên mật khẩu?”, thay đổi mật khẩu theo hướng dẫn

Chú ý: Phương thức trên thích hợp cho các tài khoản đăng ký bằng số điện thoại hoặc email.

Đăng nhập bằng Wechat, làm thế nào để cái đặt mặt khẩu đăng nhập?

Vào mục “Của tôi” trên App, nhấn hình ảnh đại diện vào mục “Thông tin tài khoản”, trước tiên liên kết số điện thoại, sau đó cài đặt mật khẩu đăng nhập theo hướng dẫn.